Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Zasláním rukopisu redakci poskytuje autor vydavateli právo, potažmo licenci, k užití svého díla, k jeho rozmnožení a rozšíření, sdělení veřejnosti. Sdělováním veřejnosti je rozumněno zejména zpřístupnění díla prostřednictvím tisku, internetu v rámci elektronické kopie příslušného vydání časopisu Ortodoncie ve formátu PDF nebo obdobném, a také v elektronické verzi provozované vydavatelem. V případě fotografií, autorských obrázků či audiovizuálních nahrávek, a to i když jsou součástí či přílohou jiného díla, poskytuje autor vydavateli licenci ke všem způsobům jejich využití.

Licenční ujednání nabývá účinnosti okamžikem, kdy vydavatel schválí dílo k publikaci, a vztahuje se na dílo v podobě, v jaké bylo schváleno k publikaci s přihlédnutím k případné následné autorské korektuře. Licenci autor poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního a územního omezení. Odměna za poskytnutou licenci se stanovuje na základě dohody mezi autorem a vydavatelem. Autor na odměnu nemá nárok, nevyužije-li vydavatel udělenou licenci. Vydavatel není povinen licenci využít.

Zasláním rukopisu redakci se autor zavazuje, že vytvořením díla nebylo a jeho řádným užitím vydavatelem ani nebude dotčeno či ohroženo právo kterékoliv osoby ani porušeny právní předpisy či dobré mravy. Dohoda o autorských právech je blíže popsána v následující kapitole.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies