Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Publikační etika časopisu Ortodoncie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE) a z příkladů dobré praxe v českém a zahraničním akademickém prostředí (např. pravidla pro publikační etiku časopisu Elsevier - Publishing Ethics Resource Kit). Etický kodex časopisu Ortodoncie se skládá ze čtyř částí, věnovaných povinnostem autorů, recenzentů, redaktorů a vydavatele.

Obecné principy

Časopis Ortodoncie se řídí principy pro publikační etiku (COPE). Dokumenty zahrnující klinický výzkum by měly dodržovat pokyny z Helsinské deklarace s prohlášením v textu, které potvrzuje, že tyto protokoly byly dodrženy a že pacienti udělili svůj písemný informovaný souhlas, podrobnější informace k informovanému souhlasu jsou k dispozici v příslušné sekci. Rukopis musí být v souladu s doporučeními pro vedení, vykazování, editaci a zveřejňování vědecké práce v lékařských časopisech a usilovat o zahrnutí reprezentativních lidských populací (pohlaví, věk a etnický původ) podle těchto doporučení. Vždy musí být dodržována práva na ochranu osob, zvířat či dalších subjektů výzkumu. Studie na pacientech či experimentálních zvířatech také vyžadují schválení příslušné etické komise, v článku by pak vždy mělo být uvedeno, která etická komise výzkum schválila a také jednací číslo rozhodnutí etické komise.

 

Etická komise

Protokol o výzkumu musí být předložen k posouzení, vyjádření, vedení a schválení příslušné etické komisi pro výzkum již před zahájením studie. Etická komise je ve svém fungování transparentní; musí být nezávislá na daném výzkumu, sponzorovi a jakémkoli jiném účastníku řízení o přijetí příspěvku a musí být řádně kvalifikována. Bere v potaz zákony a předpisy země nebo zemí, ve kterých má být výzkum prováděn, jakož i použité mezinárodní normy, ale ani etická komise nemůže omezit nebo odstranit ochranu pro výzkumné subjekty. Etická komise má právo sledovat probíhající studie. Výzkumný pracovník je povinen komisi poskytovat informace o monitorování, zejména informace o závažných nežádoucích událostech, souvisejících s výzkumem. Bez ohledu na to, zda jej etická komise přijala, nesmí být protokol změněn. Po skončení studie musí vědci předložit etické komisi zprávu obsahující shrnutí výsledků a závěrů studie.

 

Pravidla pro studie na experimentálních zvířatech

Pro studie probíhající na experimentálních zvířatech žádáme autory, aby se řídili pokyny pro vypracování studií v souladu s principy prohlášení ARRIVE. Všechny pokusy na zvířatech mají být v souladu s pokyny ARRIVE a měly by být prováděny v souladu se zákonem Spojeného království o zvířatech (vědecké postupy), 1986 a souvisejícími pokyny, směrnicí EU 2010/63 / EU pro pokusy na zvířatech nebo příručkou National Institute of Health pro péči a použití laboratorních zvířat (publikace NIH č. 8023, revidované 1978), případně místně platnými právními normami a autoři by měli v rukopisu jasně uvést, že tyto pokyny byly dodržovány. Pohlaví zvířat musí být uvedeno a případně vliv (nebo asociace) pohlaví na výsledky studie. Dále je vyžadováno, aby se autoři příspěvků řídili pravidly pro dodržování práv subjektů výzkumu a společně s rukopisem zaslali podepsané prohlášení, týkající se této ochrany práv. Prototypy prohlášení jsou uvedeny v závěrečné části tohoto dokumentu.

 

Pravidla pro klinické studie a systematické přehledy

Žádáme autory, aby všechny klinické studie byly v souladu s principy prohlášení CONSORT. Pro zpracování systematických přehledů je nutné se řídit principy prohlášení PRISMA. Odkazy na výše zmíněné dokumenty jsou uvedeny níže. Dodržování těchto pravidel je kontrolováno během recenzního řízení a recenzenti časopisu dodržení těchto pravidel musí v recenzním posudku uvést. Stejně tak recenzenti v recenzním posudku uvedou i nedodržení daných pravidel.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies