Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Autorství

Za autory a/nebo spoluautory článku jsou označeni pouze ti, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě a provedení předkládané studie. Všichni spoluautoři musejí být jednoznačně uvedení v textu rukopisu v okamžiku jeho předložení. Žádosti o případné doplnění spoluautorů po přijetí rukopisu podléhají schválení redaktorů. Hlavní autor nebo autorka studie ručí za to, že všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili konečné znění příspěvku a souhlasili s předložením této verze k publikaci. Další osoby, které se podílely na vzniku rukopisu určitým dílčím způsobem, jsou zmíněny na relevantním místě studie včetně vysvětlení jejich podílu.

 

Objektivita, původnost a uvádění zdrojů

Autoři zodpovídají za to, že jejich rukopis je původní a pravdivý. Pokud v textu použili jiné dílo nebo citaci z jiného díla svého nebo jiných autorů, musí být tato užitá a/nebo citovaná díla řádně označena a využita v souladu s platným autorským zákonem. Autoři rukopisu musejí v každém případě uvést zdroje, z nichž čerpají, podle citačních norem platných v časopise Ortodoncie. Autoři se dále zavazují uvádět takové publikace či jiná díla, která sice nejsou využita doslovně, ale významnou měrou ovlivnila podobu předkládaného příspěvku. V případě, že je rukopis výstupem z původního výzkumu autorů, je nutné v textu co nejpřesněji uvést také podkladová data tak, aby bylo možno případné ze studie vyplývající poznatky replikovat a dále rozvinout. Výsledky původního výzkumu autoři zhodnotí podle svého nejlepšího přesvědčení objektivně. Podvodná a vědomě nepřesná tvrzení a využití jiných děl bez řádného označení a bez souladu s autorským zákonem jsou považována za neetické chování a jsou nepřijatelná. Pokud autoři objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, jsou povinni bez odkladu informovat redaktory časopisu a spolupracovat na uveřejnění opravy nebo na stažení článku. Tato povinnost se netýká případů, kdy k projevení nepřesnosti nebo chyby došlo díky nově nabytým poznatkům, které v době publikace textu z objektivních důvodů nemohli mít autoři k dispozici. V případě, že byly studie nebo původní výzkum, na jejichž základě rukopis vznikl, financovány z vnějších zdrojů, autoři zdroje této podpory v článku explicitně uvedou. Redakce časopisu si vyhrazuje právo požadovat také informace o financování výzkumu z vnitřních zdrojů nebo osobních zdrojů autora. Tato informační povinnost se týká také případného podstatného střetu zájmů (v případě, že např. obsah rukopisu přímo souvisí s pracovně - právním vztahem  k subjektu, který s obsahem rukopisu nakládá, nebo jiným typem spolupráce autora nebo autorky, jeho nebo její osobou blízkou apod.). Podrobnější vysvětlení problematiky střetu zájmů lze nalézt v sekci “Střet zájmů”. Autoři jsou povinni spolu s rukopisem dodat také prohlášení o tom, že se ve střetu zájmů nenacházejí.

 

Souběžné návrhy k publikaci a opakované publikace

Autoři nesmějí činit kroky vedoucí k publikování své studie, hlavní části této studie nebo jiné studie popisující totožný výzkum současně v časopise Ortodoncie a v dalším českém či zahraničním periodiku, neperiodické publikaci a jiném typu výstupů. Pokus o vědomé souběžné nebo opakované publikování stejného rukopisu je považován za neetický a je nepřijatelný. Autoři dodržují pravidla recenzního řízení. Bez zbytečného odkladu a v dojednaných termínech reagují na připomínky redaktorů a recenzentů. Na základě připomínek se zavazují provést potřebné úpravy. Autoři se zavazují respektovat pravidla formální úpravy textů, které jsou stanoveny v sekci „Instrukce pro autory“. Porušení těchto pravidel, stejně jako nedodržování lhůt pro potřebné úpravy, může vést k odmítnutí publikace příspěvku. Rozhodnutí v tom případě přísluší redakci časopisu Ortodoncie.

 

Pacienti a účastníci výzkumu

Pacienti mají právo na soukromí, které by bez jejich informovaného souhlasu nemělo být narušováno. Identifikační informace včetně jmen by neměly být v popisech či na fotografiích publikovány, pokud se nejedná o informace podstatné pro vědecké účely a pacient (či rodič nebo zákonný zástupce) neposkytl písemný informovaný souhlas s publikací. Informovaný souhlas pro tento účel vyžaduje, aby byl identifikovatelnému pacientovi předložen rukopis, který má být publikován. Autoři by měli těmto pacientům sdělit, zda by po publikaci mohl být jakýkoliv materiál, podle kterého by je potenciálně šlo identifikovat, dostupný na internetu, či v tištěné podobě. Souhlasy pacientů mají být písemné a archivované, buď v redakci časopisu nebo autory nebo obojí, podle toho, co nařizují místní předpisy a zákony. Časopis Ortodoncie se v tomto případě řídí zákony a normami platnými jak v místě vydávání časopisu (Česká republika), tak mezinárodně uznávanými platnými normami. Nepodstatné identifikační detaily by měly být vynechány. Pokud jsou jakékoliv pochyby o tom, že lze zachovat anonymitu, měl by být získán informovaný souhlas od pacienta či zákonného zástupce. Například zakrytí oční oblasti na fotografiích pacientů je nedostatečnou ochranou anonymity. Pokud jsou identifikační znaky pozměněny za účelem ochrany anonymity, například v genetických rodokmenech, pak by autoři měli zaručit, že tyto změny nezkreslují vědecký význam a editoři by měli tyto záruky vzít na vědomí. Požadavek na informovaný souhlas je být součástí pokynů pro autory daného časopisu. Pokud byl informovaný souhlas získán, mělo by to být v publikovaném článku uvedeno. Všechny informace, týkající se informovaného souhlasu, lze nalézt v sekci “Informovaný souhlas”. Autoři článku spolu s rukopisem příspěvku dodávají čestné prohlášení o dodržování pravidel informovaného souhlasu. Na požádání redakce časopisu Ortodoncie jsou také povinni předložit informované souhlasy od subjektů výzkumu.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies