Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Rukopisy musejí být recenzovány s patřičným ohledem na důvěrnost autorů. Odesláním rukopisů k recenzi svěřují autoři editorům výsledky své vědecké práce a tvůrčího úsilí, na nichž mohou záviset jejich reputace a kariéra. Pokud během recenze jejich rukopisů dojde k vyzrazení důvěrných údajů, mohou být narušena autorská práva. I recenzenti mají právo na důvěrnost a editoři je musejí respektovat. Porušení důvěrnosti může být nezbytné v situaci, kdy existuje podezření na nepoctivé nebo podvodné jednání, ale ve všech ostatních případech musí být důvěrnost respektována. Pravidla jsou uvedena podrobněji v sekci “Redakce a recenzní řízení”.

 

Anonymita recenzentů a jejich povinnost mlčenlivosti

Recenze pro časopis Ortodoncie jsou oboustranně anonymní. Pokud by recenzent požadoval oznámení svého jména autorovi nebo autorce článku, redaktoři tomuto přání vyhoví. Recenzent nesmí sdělovat žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než redaktorům a jejich prostřednictvím autorovi nebo autorce. Recenzent je povinen důsledně

chránit důvěrnost autorského materiálu a nesmí ho poskytnout třetí osobě. Recenzent nesmí použít poznatky nabyté z nevydaného rukopisu pro účely svého vlastního výzkumu nebo jiných výzkumů. Porušení pravidel mlčenlivosti je považováno za neetické chování a je nepřijatelné.

 

Objektivita a kvalita recenze

Cílem recenze je přispět ke zkvalitnění samotného rukopisu. Recenzent je povinen studii hodnotit kvalifikovaně a podle svého nejlepšího přesvědčení objektivně. Recenze je napsána jasně, jednoznačně, argumenty jsou dostatečně podloženy. Recenzenti by měli autora nebo autorku upozornit na případné slabiny rukopisu, mimo jiné na chybějící zdroje a významné publikované tituly k danému tématu, které jsou doloženy konkrétní citací. Recenzenti jsou dále povinni upozornit redaktory na své podezření z autorova nebo autorčina neetického chování, především na nepůvodnost rukopisu, podobnost s jinými existujícími výstupy apod.

 

Způsobilost k vypracování recenze

Oslovený recenzent, který se necítí být dostatečně kvalifikovaný k posouzení obsahu rukopisu, nebo ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat redaktory, aby mohli být včas kontaktováni jiní recenzenti.

 

Nestrannost a střet zájmů

Recenzent je povinen rukopis hodnotit nestranně. Recenzent je dále povinen odmítnout účast na posuzování rukopisu, pokud by došlo ke střetu zájmů. Za střet zájmů se v tomto případě považuje především:

  • jakýkoliv prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech
  • zásadní názorový rozdíl na hlavní téma recenzovaného příspěvku

 

Recenzent je povinen informovat redaktory také v případě podezření na blízký profesionální nebo soukromý vztah k některému z autorů a spoluautorů, případně dalších významných spolupracovníků na projektu. Pokud recenzent neodmítne vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje. Porušení pravidel o střetu zájmů je považováno za neetické chování a je nepřijatelné. Recenzenti časopisu Ortodoncie mají také povinnost nahlásit veškeré změny, které by ke střetu zájmů mohly vést, a to i v případě, že k těmto změnám došlo až během recenzního řízení.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies