Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Odpovědnost redaktorů za obsah časopisu

Redaktoři jsou zodpovědní za všechny odborné texty, které jsou v časopise Ortodoncie zveřejněny. Redaktoři se řídí obecnou koncepcí vydavatele a berou na vědomí doporučení redakční rady časopisu, a zároveň postupují v souladu s platnými právními předpisy, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem. Redaktoři mohou svá rozhodnutí konzultovat se členy redakční rady, s recenzenty časopisu nebo s vydavatelem. Redaktoři dodržují postupy, které garantují kvalitu obsahu časopisu, a odpovídají za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna případnými komerčními, osobními nebo institucionálními zájmy, a oddělují případné komerční obsahy, které musejí být vždy jasně označeny. Redaktoři se nesmějí pokoušet neoprávněně ovlivňovat hodnocení časopisu Ortodoncie tím, že by uměle navyšovali jakoukoli měřitelnou hodnotu, jež se k časopisu vztahuje (rozsah, náklad, on-line čtenost apod.).

 

Mlčenlivost

Redaktoři nesmějí sdělovat žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než jeho autorům, dalším členům redakce, recenzentům (vč. potencionálních). Redaktoři nikdy nesdílejí bez vědomí autorů nepublikované rukopisy s redaktory jiných časopisů nebo jinými zájemci ze strany odborné veřejnosti. Redaktoři dále nesmějí bez výslovného písemného souhlasu autorů použít z nepublikovaného rukopisu nabyté poznatky ani další nepublikované myšlenky získané v rámci recenzního řízení pro účely svého vlastního výzkumu nebo jiných výzkumů. V případě rukopisů, které spadají do režimu recenzního řízení, musejí redaktoři chránit obzvláště důkladně důvěrnost autorského materiálu a připomenout recenzentům, aby tak učinili také.

 

Nestrannost a střet zájmů

Redaktoři hodnotí rukopis podle kvality jeho obsahu bez ohledu na osobní vztah k autorům, na jejich původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo politické názory. Redaktoři jsou povinni odmítnout účast na posuzování rukopisu, pokud by došlo ke střetu zájmů (osoba blízká, aktuální spolupráce na společném výzkumném projektu apod.). V takovém případě jsou redaktoři povinni bez odkladu střet zájmu oznámit a práci na daném rukopise předat jinému členu redakce. Redaktoři jsou oprávněni požadovat, aby všichni přispěvatelé i recenzenti oznámili případné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až po jeho publikaci.

 

Pravidla pro stažení a zveřejnění upozornění o možném pochybení

Pokud recenzenti nebo jiní čtenáři upozorní na možné vážné pochybení v etickém chování autorů nebo odborné platnosti informací uvedených v rukopise nebo v publikovaném článku, obrátí se redaktoři nejprve na všechny autory dotčeného textu a požádají je o reakci. Pokud odpověď není poskytnuta v přiměřené lhůtě nebo nevyznívá uspokojivě, redaktoři postupují dle Pravidel Výboru pro publikační etiku (COPE Retraction Guidelines)

 

Redakční rada

Členové Redakční rady dodržují stejně jako redaktoři zásady mlčenlivosti a pravidla nestrannosti a střetu zájmů. Všichni členové redakční rady nejméně jednou ročně podávají prohlášení o střetu zájmů. Jsou také povinni ihned nahlásit všechny změny, které by se případného střetu zájmů mohly týkat.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies