Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Pravidla jsou platná od 1.1.2021

Příspěvky se zasílají či předávají v elektro­nické formě (CD, flash disk, e-mail) psané v textovém editoru obvyklého typu v sou­ladu s aktuálními pravidly českého nebo slovenského pravopisu a americkým standardem anglického pravopisu jednotně v celém sdělení. Tabulky, grafy a texty v obrázcích se publikují v anglickém jazyce. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností. Změny v počtu autorů, jejich pořadí či významné změny textové a obsahové (včetně změn příloh) je vhodné provést ještě před zasláním finální verze redakci, nejpozději však do zahájení recenzního řízení. I tyto změny v zaslaném rukopise je možno provádět pouze se souhlasem redakce. Pozdější změny již nemusí být redakcí umožněny. Nedílnou součástí zaslaného příspěvku jsou i požadované dokumenty, uvedené níže.

 

Základní požadavky na články v časopise Ortodoncie, které autoři musí respektovat:

 • Etické standardy výzkumů ve zdravotnictví
 • Pravidla pro vyloučení střetu zájmů
 • Pravidla pro dodržování práv osob a zvířat v medicínském výzkumu
 • Principy Helsinské deklarace, principy ARRIVE, nařízení 2010/63/EU, ...
 • Pravidla pro poskytování informovaného souhlasu u subjektů výzkumu
 • Pravidla pro transparentní financování výzkumu v medicínských oborech
 • Originalita článku
 • Pravidla pro autory článků v časopisu Ortodoncie

Redakce přijímá práce, které nebyly a nebudou zadány jinému periodiku, vyhovují po stránce odborné a mají odpovídající úroveň metodologického a statistického zpracování. Publikování výsledků klinických a experimentálních (pokusy na zvířatech) výzkumů je podmíněno dodržením příslušných etických zásad, zejména principů Helsinské deklarace a souhlasem etické komise. Materiály převzaté z jiných pramenů musí být doplněny písemným souhlasem držitele autorských práv, který svoluje k reprodukci. Redakční rada nevyžaduje imprimatur vedoucího pracoviště. Za úroveň sdělení odpovídají autoři. Každý rukopis prochází recenzním řízením, které je oboustranně anonymní a je prováděno třemi na sobě nezávislými odborníky. Posudek je spolu s návrhy úprav zasílán autorovi k úpravám. Konečné rozhodnutí o přijetí článku k publikaci a o úpravě rukopisu si vyhrazuje redakce. Práce mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Překlad do anglického jazyka v případě podání článku v češtině nebo slovenštině zajišťuje redakce. V zájmu zvýšení kvality překladu do angličtiny redakce doporučuje speciální anglické odborné výrazy uvést v příloze. Výsledná podoba článku je vždy předložena autorovi ke schválení.

 

V zaslaném příspěvku je nutno uvést:

 • Úvodní strana - název práce, celá jména autorů včetně titulů, název a sídlo pracoviště, odkud práce vychází, název a sídla pracovišť všech autorů, pracovní zařazení autorů na jednotlivých pracovištích, event. poznámka o pří­padné předchozí publikaci ve formě přednášky. Součástí je plný kontakt na hlavního autora, který bude odpovědný za komunikaci s redakcí.

 

 • CRediT (Contributors role Taxonomy) seznam - pokud je více autorů článku, je požadováno prohlášení  o tom, za co který uvedený autor v rámci práce odpovídal (CRediT role). Tzn. seznam autorů, kteří se podíleli na některých z uvedených částí práce: koncept výzkumu, metodika, softwarové zpracování, statistické zpracování, validace dat, analýza dat, vizualizace dat, generování obrazových dat, dohled nad výzkumem, administrace, zisk financí apod. Osoby mohou být uvedeny u více položek, pokud se na nich podílely.

   

 • Poděkování / financování - způsob financování provedeného výzkumu (i v případě, že výzkum byl financován z vlastních zdrojů). Je možno uvést v textu rukopisu nebo samostatně v části “Poděkování”. Zde by také měly být uvedeny informace o subjektech, které nejsou uvedeny mezi autory práce, ale na výzkumu se podílely. Součástí jsou čísla přidělených grantových projektů a  prostředků. Pokud nebyl výzkum financován z externích zdrojů, uveďte informaci např.: “Tento výzkum nebyl financován z grantových projektů, veřejných ani komerčních zdrojů ani ze zdrojů neziskových organizací”.

 

 • Souhrn / Abstrakt se píše na samostatné stránce v délce do 15 řádek. U experi­mentálních prací je souhrn strukturovaný. Obsahuje cíl práce, metodiku a materiál, výsledky studie, závěry. Souhrn se píše ve třetí osobě, slova se nezkracují. Na zvláštním řádku se uvádí 2-5 klíčových slov či frází (doporučené maximum do 100 znaků).

 

 • Vlastní text je u původních originálních prací se statistickým zpracováním zpravidla rozdělen na úvod, materiál (nebo soubor) a metodiku, výsledky, diskusi a závěr. Členění ostatních odborných prací se řídí povahou sdělení. Důrazně doporučujeme autorům řídit se pravidly CONSORT u randomizovaných klinických studií, případně PRISMA u systematických přehledů. Pokud možno, používejte metrický systém. Přílohy (obrázky, grafy, tabulky, …) nezařazujte do textu, ale přiložte ve zvláštních přílohách, jak je uvedeno níže.

 

 • Literatura, citace a odkazy - citace se řadí a číslují podle pořadí výskytu v textu. Pořadové číslo citace se v textu uvádí v hranatých závorkách, např. [1]. Citace a odkazy jsou následně sepsány v části textu “Literatura”, “Citace” nebo “Odkazy”. Cituje se podle normy NISO Z39.29-2005 (revidováno 2010). Jde o citační normu používanou dle doporučení mezinárodní komise pro vedení medicínského výzkumu - ICMJE - National Information Standards Organization NISO Z39.29-2005 (R2010) Bibliographic References, používané National Library of Medicine, v databázích této organizace. Součástí referenčního odkazu je také informace o DOI příslušného odkazu, pokud je daný odkaz v systému DOI zařazen. 

 

 • Přílohy - Obrazová dokumentace (grafy, schémata, fotografie, rtg snímky, ...) se přikládají k rukopisu jako samostatné přílohy, každá příloha zvlášť. Legenda k obrazové dokumentaci se přikládá ve zvláštním souboru. Místo, kam se má příloha v textu umístit, je vhodné označit v textu. Pokud je to nutné, je také doporučeno označit orientaci obrázků. Jinak je za platnou orientaci považována orientace určená příslušným souborem. Obrázky musí být upraveny tak, aby se daly reprodukovat, především být čitelné a v dostatečném rozlišení a musí být zaslány v grafickém formátu (.jpg, .png, .bmp, .tiff). Pokud možno, používejte formáty bez ztrátové komprese dat (.eps, .tiff, .bmp). Grafy jsou předávány ve formátu grafickém, včetně příslušných vstupních dat a propojení s nimi (MS Excel, OpenOffice). Fotografie a rentgenové snímky musí být uloženy ve formátu min. 250-300 dpi. Doporučujeme CMYK formát nebo barevnost ve stupních šedi. U obrázků přejatých z jiných prací je nutné toto uvést a připojit souhlas autora, pokud je to vyžadováno. Stejně je nutno postupovat u obrázků upravených dodatečně, pokud vychází z práce jiného autora či se na ně vztahuje autorský zákon. Za úpravu jsou považovány i jakékoliv nelineární operace s obrazovými daty a takové úpravy je nutné u daného obrázku uvést.

 

 • Přílohy - neanonymní data - fotografie obličeje pacienta musí mít souhlas zobrazené osoby se zveřejněním (Informovaný souhlas), v opačném případě bude redakce nucena vrátit obrázky autorovi k provedení anonymizace. Formální souhlas se zveřejněním obrazové dokumentace u subjektů výzkumu není vyžadován, pokud z obrázku není možná identifikace osoby (zejména u rtg snímků, CT snímků, výsledků UZ vyšetření apod., pokud neobsahují prvky, které by mohly osobu identifikovat). Za dostatečnou anonymizaci není považováno překrytí očí či prosté rozmazání části obličeje. Je zapotřebí buď použít jen tu obrazovou dokumentaci, která identifikaci neumožňuje (odstranit např. části obličeje, které nesouvisí s předmětem výzkumu) nebo tuto dokumentaci upravit rozsáhleji. Pacienti také nesmí být označováni jmény nebo iniciálami (ani jinými údaji, které by umožnily identifikaci subjektu), ale pouze pořadovými čísly, či jinými interně zavedenými značkami, které nejsou veřejně dostupné a spárovatelné s osobními údaji. U upravených fotografií je nutné vždy uvést rozsah provedených úprav. Tyto úpravy nesmí zkreslit či znehodnotit samotný výzkum.

 

 • Přílohy - tabulky -  se přikládají k rukopisu jednotlivě jako samostatné přílohy. Každá příloha může být uvedena jako zvláštní soubor. Pokud autor podává více tabulek v jednom souboru, je nutné důsledně je označit, včetně doprovodných dat. Doporučujeme soubory s jednotlivými přílohami nebo tabulky v souborech pojmenovat tak, aby nevznikly pochybnosti o umístění přílohy v textu, ideálně opatřit i číslem tabulky. Legenda k tabulce se uvádí nad tabulkou, textové vysvětlivky pod tabulkou. Legendu a popis tabulky je doporučeno uvést jak v textu článku, tak v jednotlivých souborech příloh. Místo, kam se má tabulka v textu umístit, je vhodné označit v textu (např. "Vložit tabulku XY."). Tabulky jsou autory přiloženy ve formátu TABULKOVÉM (MS Word - Excel, OpenOffice - Calc). Používejte písmo Calibri, velikost písma 10. Pokud je nutné podbarvené některých částí tabulky, používejte odstíny šedé a modré. V případě grafů, vyplývajících z tabulek či mající propojení na tabulky, je nutné tabulky a grafy předat společně, aby zůstalo toto datové propojení zachováno a bylo možno grafy vygenerovat ve kvalitě, která je dostatečná pro tisk. 

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies