Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Recenzní řízení časopisu Ortodoncie

Recenzní řízení je základní součástí ohodnocení textů, zaslaných do časopisu. Recenzní řízení je v kompetencích redakce časopisu, a jejím provedením jsou pověřeni odborníci, kteří nejsou součástí redakce. Je možné pověřit i odborníky z řad redaktorů, v tom případě musí být bezpodmínečně splněny podmínky pro vyloučení střetu zájmů. I v tomto případě nesmí být pověřeným recenzentem člen redakce s přímým vztahem k organizaci daného recenzního řízení.  Bezchybné, nezávislé a kritické zhodnocení kvality posuzovaného textu je nezbytnou částí redakční práce. Časopis Ortodoncie respektuje a implementuje mezinárodní požadavky, kladené na periodika publikující v medicínské oblasti. Recenzní řízení lze potom chápat jako určité prodloužení vědecké práce na daném tématu. Recenzní řízení pomáhá redaktorům posoudit vhodnost jednotlivých textů a rozhodnout se, zda danou práci publikovat. Názvy a počty textů přijatých k recenzi, počet recenzentů, proces recenzního řízení a využití recenzních posudků jsou pravidelně zveřejňovány. V případě časopisu Ortodoncie jsou vždy vypracovány tři recenzní posudky. Závěry těchto posudků jsou velmi důležité pro redaktory při jejich rozhodování, zda daný článek nebo příspěvek zveřejnit. Recenzní řízení jsou vedena jedním redaktorem, který je za ně odpovědný. Pro zvýšení důvěryhodnosti jsou všechny požadavky zveřejněny v “Instrukcích pro autory”.

V případě časopisu Ortodoncie je po obdržení rukopisu odpovědným redaktorem primárně posouzeno, zda příspěvek splňuje všechny náležitosti (m.j. uvedeno v pokynech pro autory, např. přiložené dokumenty, přílohy, formát článku apod.). Pokud je článek po stránce tématu, obsahu a formy způsobilý k dalšímu řízení, je nutno dále posoudit odbornou úroveň článku, k čemuž slouží právě recenzní řízení.

 

Check-list pro redaktora, který je odpovědný za přijetí článku a postoupení tohoto článku dalšímu řízení:

 • Formální úprava článku dle pravidel pro autory (členění článku, struktura příloh, formát, ...)
 • CRediT seznam
 • Informace o financování výzkumu
 • Prohlášení o původu práce, originalitě a nepublikování v jiném periodiku
 • Prohlášení o dodržení pravidel střetu zájmů
 • Prohlášení o respektování práv osob a zvířat v medicínském výzkumu
 • Prohlášení o dodržení pravidel informovaného souhlasu
 • Prohlášení o dodržování etických pravidel časopisu
 • Souhlas s poskytnutím autorských práv k časopisu
 • Smlouva o autorských právech
 • Souhlas etické komise

Tyto body jsou považovány za základní a nesmí chybět pro další zpracování článku. Pokud nejsou dodány autorem (či spoluautory), článek nebude přijat a nebude předán dále k recenznímu řízení. V případě chybějících bodů může odpovědný redaktor vyzvat autora či spoluautory článku k dodání chybějících materiálů a dokumentů, kteří tak učiní v nejkratší možné době.

Pokud jsou splněny všechny body, uvedené výše, odpovědným redaktorem jsou vybráni tři recenzenti, jimž je článek zaslán k posouzení. Jména autorů ani institucí nejsou recenzentům sdělena. V případě časopisu je recenzní řízení “dvojitě slepé”, tzn. ani autoři neznají jména recenzentů. Recenzenti jsou vybráni tak, aby téma článku odpovídalo jejich odbornosti a oblasti profesního zájmu. Zároveň nesmí být ve střetu zájmů vůči obsahu článku. Recenzenti mají na zpracování recenzního posudku zpravidla 1 měsíc, pokud rozsah nebo složitost posuzované práce nevyžaduje dobu delší. Veškerá komunikace ohledně recenzního řízení je považována za důvěrnou.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies