Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Při výběru nebo jmenování jakéhokoli autora, recenzenta či zaměstnance (dále společně jen Představitelé) nebo při výběru článku k uveřejnění Časopis nebo ČOS také pečlivě zváží jakýkoli možný střet zájmů, ke kterému by mohlo dojít.

Rozhodnutí, zda dochází ke střetu zájmů a zda by měl být tento střet zveřejněn, a o tom, zda je vhodné se účastnit procesů, které by mohly být střetem zájmů ovlivněny, je obvykle ponecháno na jednotlivci. V některých případech může existence střetu zájmů významně ovlivnit zájmy Časopisu nebo ČOS. Dochází-li v těchto případech u Představitele v souvislosti s některou ze záležitostí ke střetu zájmů a Představitel tento střet zájmů nezveřejní, rozhodne redakční rada Časopisu po konzultaci s ČOS, zda ke střetu zájmů dochází, či nikoli, a může podniknout jeden nebo více z následujících kroků:

  • Může rozhodnout, že ke střetu zájmů nedochází
  • Může rozhodnout, že zveřejnění střetu zájmů ze strany tohoto Představitele je dostačující a že nejsou třeba žádná další opatření
  • Může Představitele požádat:
  • Aby se vzdal pozice nebo vztahu, který vede k ke střetu zájmů a mohl se tak účastnit záležitostech týkajících se této věci.
  • Aby se neúčastnil rozhovorů a jednání o záležitostech, které jsou ovlivněny střetem zájmů, a aby o těchto záležitostech nehlasoval. V tom případě musí být střet zájmů zveřejněn i v Časopisu s patřičným vysvětlením.
  • Aby nebyl fyzicky přítomen při rozhovorech a jednáních o záležitostech, které jsou ovlivněny střetem zájmů.
  • V rozsahu povoleném stanovami a příslušnými vnitřními předpisy Časopisu mu může být odepřen přístup ke všem informacím, včetně písemných dokumentů a ústních i písemných zpráv týkajících se záležitostí, které souvisejí se střetem zájmů.
  • Může rozhodnout, že ke střetu zájmů dochází v takovém rozsahu, že je nemožné se mu vyhnout. V tom případě je nemožné daný článek publikovat.

V souladu s tímto postupem podepíší všichni autoři, recenzenti, zástupci a zaměstnanci  každý rok prohlášení o střetu zájmů a budou jej aktualizovat, pokud dojde ke změně stavu. Proti rozhodnutí redakční rady lze podat odvolání, které bude prošetřeno. Následné rozhodnutí redakční rady je již konečné.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies