Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

Smlouva o autorských právech je uzavřena mezi časopisem Ortodoncie, jakožto vydavatelem časopisu, a níže podepsanými autory. Časopis Ortodoncie dle této smlouvy získá práva na danou práci a na její případné zveřejnění. Tato dohoda je platná vždy pro jeden článek či jinou práci, je potvrzena autorem či autory práce a je platná vždy od určitého data, zpravidla od předání textu redakci.

Pokud bude článek přijat k publikaci, autoři přihlašuji, že přenáší na časopis Ortodoncie veškerá autorská práva k publikaci článku, a to v jakémkoli jazyce a jakémkoliv formátu, ať už tištěném či elektronickém, včetně všech práv nezbytných nebo doporučených k použití obrázků a tabulek doprovázejících článek, s výjimkou následujících práv, která si autor může ponechat:

  • Právo pořizovat další kopie celého nebo části publikovaného článku pouze pro vlastní použití při výuce
  • Právo znovu použít celý článek nebo jeho část při kompilaci vlastních děl v učebnici, jíž je autorem
  • Právo pořizovat kopie článku pro interní distribuci v instituci, která autora či autory zaměstnává

 

Autoři také souhlasí s tím, že kopie článku vytvořeného za těchto okolností, budou i nadále obsahovat oznámení o autorských právech, které se objevilo v původním publikovaném díle nebo na žádost časopisu Ortodoncie.

Autoři prohlašují a zaručují, že mají právo a způsobilost k právním úkonům a potřebné oprávnění k uzavření a této dohody. Autoři vlastní všechna práva k článku bez jakýchkoli nároků, potvrzují, že článek je původní a nebyl dříve publikován, a byl vytvořen výhradně autory. Zveřejnění článku v časopisu Ortodoncie nesmí porušovat autorská práva ani jiná práva kohokoli. Autoři také prohlašují, že článek neobsahuje žádné protiprávní nebo pomlouvačné části ani škodlivé pokyny nebo informace, které by mohly vést k odpovědnosti časopis Ortodoncie, a že článek neobsahuje žádné záležitosti třetích stran, na které se nevztahuje písemné povolení k použití, vydání nebo vzdání se práv v prospěch autorů. Autoři souhlasí, že poskytnou časopisu Ortodoncie na vyžádání písemné zprávy o pacientech (pokud existují) či jiných datech z výzkumu, pokud jsou tato data potřebná k posouzení článku. Součástí dohody je také udělení práva k použití jmen, biografií a fotografií autorů.

Autoři dále souhlasí s tím, že odškodní časopis Ortodoncie, její redakční radu, vedoucí pracovníky a zaměstnance za jakékoli ztráty, závazky, škody, náklady, výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), rozsudky nebo ceny, které přímo či nepřímo vznikají, případně je lze přičíst jakémukoli porušení povinnosti v smlouvě stanovených. Smlouva se vždy řídí právními předpisy České republiky s výjimkou situace kolize zákonů.

Smlouva je vždy podepsána všemi autory článku a je zpravidla předána redakci spolu s rukopisem odborného sdělení. Smlouva se stává platnou v okamžiku přijetí odborného sdělení redakcí. Prototyp smlouvy je k dispozici v dodatcích tohoto dokumentu a povinnost ji předat redakci je uvedena také v pokynech pro autory.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies