Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

S příspěvky časopisu Ortodoncie je nakládáno s respektem k soukromí autora. S podáním článku redakci časopis autor svěřuje redakci citlivá data svého výzkumu a výzkumného úsilí, na nichž mnohdy závisí jejich reputace a kariéra. Největší riziko porušení soukromí autora je při recenzním řízení. Stejně tak recenzenti mají právo na soukromí, což redakce plně respektuje. Soukromí lze porušit pouze v případě podezření na podvodné či protiprávní jednání, což vyplývá také z legislativy České republiky.

Redaktoři časopisu Ortodoncie nesmí zveřejnit nebo odtajnit informace o rukopisech (samotný příjem rukopisu, obsah, stav v recenzním řízení, kritiku recenzentů apod.) komukoliv jinému kromě autorů, redakce a příslušných recenzentů. To se týká i žádostí o dalším nakládání s materiály. Redaktoři zaručují recenzentům (a ti jsou o tom poučeni), že komunikace ohledně recenzních řízení je soukromá a příspěvek je plným majetkem autora. Redaktoři, recenzenti a ostatní zaměstnanci redakce tak musí respektovat autorovo právo a nekomunikovat veřejně o dané práci, dokud není článek či příspěvek publikován.

Recenzenti časopisu Ortodoncie nesmí pořizovat kopie zaslaných materiálů pro vlastní potřeby a nesmí tyto materiály s nikým sdílet, pokud nemají k danému jednání svolení redakce, resp. autora. Recenzenti musí po provedení recenzního řízení materiály vrátit odpovědnému redaktorovi a nesmí uchovávat ani kopie odmítnutých příspěvků. V případě elektronicky vedených recenzních řízení musí veškeré předávání dat splňovat podmínky legislativy, především Zákona na ochranu osobních údajů a práva Evropské unie (GDPR). Komentáře a názory recenzentů nesmí být veřejně publikovány bez souhlasu recenzenta, autora a redakce.

V případě časopisu Ortodoncie je recenzní řízení dvojitě anonymní, autor nezná jména recenzentů, recenzenti neznají jméno autora. Autor se vždy musí řídit “Instrukcemi pro autory” a postupovat dle nich. Pokud není stanoveno jinak a není vyjádřen souhlas zúčastněných, autor v tomto případě nezná jméno recenzentů.

V některých případech je možno zveřejnit komentáře recenzentů. Je k tomu zapotřebí poučení a souhlas autora i recenzenta. Navíc je možno zaslat komentáře jednoho recenzenta ostatním recenzentům téhož příspěvku, což napomáhá ke zlepšení recenzního řízení poskytnutím zpětné vazby recenzentům. Recenzenti jsou také uvědomění o následném rozhodnutí redakce přijmout či odmítnout příslušný příspěvek. Komentáře recenzentů nejsou v případě časopisu Ortodoncie zveřejňovány. Ale je možné zaslat recenzní posudek jednoho recenzenta ostatním recenzentům téhož příspěvku. Cílem je poskytnout cennou zpětnou vazbu a zkvalitnit recenzní řízení.

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies